Privacyverklaring

Privacyverklaring Advocatenkantoor Alam-Khan

Inleiding

Advocatenkantoor Alam-Khan (hierna te noemen: het kantoor) verwerkt in het kader van haar werkzaamheden persoonsgegevens. Het kantoor hecht waarde aan uw vertrouwen in haar organisatie en doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Zij heeft haar privacyverklaring dan ook ingericht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).

Indien u cliënt/relatie bent van ons dan is deze privacyverklaring op u van toepassing. Deze privacyverklaring is verder van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen het kantoor. Het kantoor behoudt zich het recht voor om haar Privacy Statement te veranderen, aan te vullen of te wijzigen. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van het kantoor. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juli 2021. We verzoeken u daarom deze pagina regelmatig te bezichtigen. Inhoudelijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen echter vergezeld gaan van een duidelijke kennisgeving op onze website.

Verwerking persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft informatie die redelijkerwijs herleidbaar is naar een natuurlijk individu. De persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs kunnen verwerken zijn:

a) Uw naam;

b) Uw contactgegevens, waaronder uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer;

c) Een kopie van uw identiteitsbewijs;

d) Uw bankrekeningnummer;

e) Overige informatie die u als cliënt van het kantoor heeft verstrekt;

f) Bijzondere persoonsgegevens die u als cliënt van het kantoor heeft verstrekt;

g) Uw persoonsgegevens in verband met een sollicitatie, waaronder uw curriculum vitae;

h) Uw persoonsgegevens die worden verzameld via functionele en analytische cookies op de website van het kantoor, waaronder het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, het type gebruikte hardware en software en uw zoekgeschiedenis.

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij indien gebruik maakt van onze dienstverlening of indien u met ons een andere zakelijke relatie aangaat. Indien u de voor onze (juridische) dienstverlening benodigde persoonsgegevens, niet aan ons verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen.

Doeleinden

Afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, zullen de persoonsgegevens worden verwerkt voor een van de volgende doeleinden:

a) uw persoonsgegevens worden verwerkt indien en voor zover dit nodig is voor in het kader van de (juridische) dienstverlening van het kantoor;

b) Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wegens analytische en functionele doeleinden, zie hiervoor het

onderdeel ‘cookies’;

Verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

a) toestemming;

b) uitvoering van een overeenkomst;

c) wettelijke verplichting;

d) vervulling van een taak van algemeen belang;

e) een gerechtvaardigd belang van het kantoor of een derde.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maximaal 5 jaar (zoals vereist op grond van art. 7:412 BW), tenzij wettelijk een langere bewaartermijn geldt of het kantoor hierbij een legitiem belang heeft. Daarna worden ze verwijderd.

Indien u vrijblijvend contact heeft gehad met het kantoor, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat duidelijk is dat geen opdrachtrelatie tot stand zal komen.

Verstrekking aan derden

In beginsel zal het kantoor uw persoonsgegevens niet verstrekken aan een derde partij. Echter, in het kader van de dienstverlening kan het kantoor persoonsgegevens met derden delen. De persoonsgegevens worden enkel gedeeld indien dit voor de dienstverlening noodzakelijk is. Dit kan omvatten:

a) Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan gerechten, bestuursorganen, overheidsinstanties, wederpartijen en deskundigen ten behoeve van het verlenen van juridische bijstand;

b) Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan externe dienstverleners, zoals IT providers/automatiseerders, marketing- en/of communicatieadviseurs, beheerders voor opslag van documenten of andere leveranciers voor bepaalde ondersteunende diensten;

c) Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van haar opdrachten kan het kantoor persoonsgegevens met derden delen.

Het kantoor zal uw persoonsgegevens alleen bekendmaken / overdragen aan de bovengenoemde derden voor de doeleinden en op de wettelijke basis die in deze privacyverklaring worden vermeld. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens als verwerker van het kantoor verwerkt, eist het kantoor dat alle derden zich in dezelfde mate houden aan de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, door middel van het sluiten van een verwerkersovereenkomst. In alle andere gevallen zijn derden zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en / of andere toepasselijke wetgeving en het kantoor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Het kantoor kan – indien nodig – uw persoonsgegevens onder omstandigheden overdragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in welk geval het kantoor ervoor zal zorgen dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Cookies of gelijksoortige technologieën

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van cookies of gelijksoortige technologieën. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Het kantoor plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren. De meeste cookies zullen enkel geanonimiseerde gegevens verzamelen. De gegevens worden verwerkt met als doel (het gebruik van) de website te analyseren en te verbeteren.

Het kantoor kan een video op haar website plaatsen. Indien u een video bekijkt op onze website

kan eveneens door deze platforms gebruikt worden gemaakt van cookies of gelijksoortige technologieën.

Cookies hebben een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden geregistreerd zijn o.a. uw IP adres, het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, het type gebruikte hardware en software en uw zoekgeschiedenis.

U kunt analytische cookies op ieder moment verwijderen. Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw om toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

a) Recht om toestemming in te trekken: U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op ieder moment intrekken. Hiertoe kunt u een bericht zenden aan het kantoor. ter attentie van mr. A. Alam-Khan of mailen naar a.khan@alam-khan.nl;

b) Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: U heeft het recht om een klacht in te dienen in geval van een inbreuk op uw rechten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Het kantoor draagt zorg voor adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door passende technische en organisatorische waarborgen. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen over de veiligheidsmaatregelen van het kantoor,

neem dan contact op met mr. A. Alam-Khan, a.khan@alam-khan.nl.

Klachtenprocedure

Indien u verdere vragen heeft inzake het gegevensbeschermingsbeleid van het kantoor of indien u klachten heeft over dit beleid, neem dan contact op met mr. A. Alam-Khan, a.khan@alam-khan.nl