Bereikbaar op:
T: +31 (0)15 7600024
E: info@alam-khan.nl

Openingstijden:
Maandag – Vrijdag van: 
9.00 tot 13.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Alam-Khan

Paragraaf 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor Alam-Khan, hierna te noemen: “Alam-Khan”.
2. Alam-Khan is een eenmanszaak die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaat worden gesteld.
3. Deze algemene voorwaarden dienen mede ten behoeve van de bestuurders evenals degenen die voor Alam-Khan werkzaam zijn.

Paragraaf 2. Voorschot

Alam-Khan zal met de werkzaamheden beginnen c.q. deze hervatten nadat de opdrachtgever zekerheid heeft gesteld door middel van betaling van een voorschot. De hoogte ervan zal door Alam-Khan in redelijkheid worden vastgesteld. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen.

Paragraaf 3. Honorarium

1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
2. Het uurtarief wordt bepaald op grond van het door Alam-Khan periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
3. Tenzij tussen Alam-Khan en de opdrachtgever expliciet anders is overeengekomen is Alam-Khan gemachtigd, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te veranderen.

Paragraaf 4. Betalingen

1. De betalingstermijn der declaraties, behoudens schriftelijk gemaakte andersluidende afspraken, bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Alam-Khan het recht de wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.
2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Alam-Khan, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betreffende opdrachtgever uitstellen totdat het bedrag der declaratie is voldaan. Alam-Khan is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Paragraaf 5. Aansprakelijkheid

1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een voorval voordoet dat tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Alam-Khan afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Alam-Khan in verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalatigheid begrepen.
2. Alam-Khan zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Alam-Khan is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Alam-Khan aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens de opdrachtgever aanvaardt.

Paragraaf 6. Toepasselijk recht

Op alle met Alam-Khan aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Paragraaf 7. Geschillen beslechting

Alle geschillen van welke aard ook verbandhoudende met voortvloeiende uit door Alam-Khan aangegane overeenkomsten worden beslecht door de Rechtbank te Den haag.